Friday, March 21, 2008

Bahagian C

1. Amalan hormat-menghormati semakin terhakis dalam kalangan remaja sekarang. Jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memupuk nilai murni semula dalam kalangan remaja.
Pendahuluan;
- Amalan hormat-menghormati merupakan nilai murni yang diamalkan sejak zaman-berzaman – contohnya memberi salam dan tegur-menegur antara satu sama lain.
Isi-isi penting:
a. ibu bapa memberikan didikan agama kepada anak-anak – menekankan kepentingan nilai murni dalam kehidupan sehari-hari
b. pihak sekolah menerapkan nilal ini melalui pendidikan formal di sekolah – melalui subjek pendidikan islam dan pendidikan moral
c. media massa menyiarkan kempen pengamalan nilai murni – berbentuk iklan, forum, penulisan rencana dan sebagainya
d. peranan pihak kerajaan – mengadakan kempen pengamalan nilai murni – melibatkan aktiviti-aktiviti yang melibatkan masyarakat
Penutup:
- Nilai hormat-menghormati menjadikan masyarkat dipandang mulia, terutama dalam kalangan pelancong asing – patut diamalkan sepanjang masa.

2. Masalah pelanggaran disiplin di sekolah semakin serius pada masa kini menimbulkan kebimbangan kepada ibu bapa dan masyarakat. Nyatakan langkah-langkah yang sesuai dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut.
Pendahuluan:
Masalah pelanggaran disiplin di sekolah semakin serius – perlu ditangani segera
Isi-isi penting:
a. peranan pihakk sekolah – mengenakan tindakan tegas kepada murid yang melanggar disiplin sekolah – pendekatan kaunseling wajar dilakukan
b. peranan ibu bapa – memantau dan mengambil tindakan sekiranya anak-anak melanggar disiplin sekolah – bekerjasama dengan pihak sekolah bagi mengatasi masalah ini
c. peranan masyarakat – melaporkan kejadian pelanggaran disiplin murid-murid seperti ponteng sekolah, menghisap rokok, dan sebagainya kepada ibu bapa, pihak sekolahh, atau polis
d. peranana media massa – sentiasa menyiarkan iklan dan rancangan yang memaparkan nilai murni – menjadi ikitan remaja
Penutup:
- Semua pihak harus berganding bahu bagi menyelesaikan masalah disiplin murid-murid yang semakin membimbangkan

3. Anda dan beberapa orang rakan akan mewakili sekolah dalam pertandingan perbahasan peringkat daerah. Tajuk perbahasan itu ialah “Pengaruh Rakan Sebaya Merupakan Salah Sebab Utama Peningkatan Gejala Sosial dalam Kalangan Remaja”. Sebagai pembangkang kemukakan hujah-hujah anda.
Pendahuluan:
Kata alu-aluan kepada hadirin – menyatakan tajuk perbahasan – menyatakan pendirian sebagai pembangkang
Isi-isi penting:
a. keadaan rumah yang kurang selesa dan sempit – adik-beradik ramai – mencari hiburan di luar sehingga terjebak dalam gejala social
b. pengaruh media massa – banyak memaparkan unsur negatif – dapat mempengaruhi remaja yang sememangnya mudah terikut-ikut
c. sikap ibu bapa – sibuk bekerja – kurang memberikan perhatian kepada anak-anak – anak-anak terbiar tanpa didikan yang sempurna
d. kebebasan yang keterlaluan – ibu bapa memberikan kebebasan kepada anak-anak – tidak menegur perlakuan anak-anak
Penutup:
- Menegaskan pendirian bahawa peningkatan sosial dalam kalangan remaja bukan semata-mata dipengaruhi oleh rakan sebaya – ucapan terima kasih

4. Andaikan anda sebagai pegawai di Jabatan Alam Sekitar . Sempena Kempen Cintai Alam Sekitar yang diadakan di sebuah sekolah, anda telah dijemput untuk menyampaikan ceramah tentang kepentingan menjaga alam sekitar kepada murid-murid sekolah tersebut. Sediakan teks ceramah anda tersebut sepenuhnya.
Pendahuluan :
Kata alu-aluan kepada hidirin – mengucapkan terima kasih keran dijemput untuk memberikan ceramah – menyatakan tajuk ceramah
Isi-isi penting:
a. kebersihan alam sekitar menjamin kehidupan yang sempurna – alam sekitar yang terpelihara menyebabkan pencemaran alam tidak berlaku
b. penyakit berjangkit dapat diatasi jika persekitaran bersih – menjamin kesihatan diri dan rakyat
c. kebersihan mencerminkan imej sesebuah negara - rakyat Malaysia terkenal kerana sentiasa menitikberatkan kebersihan – menarik pelancng asing
d. alam sekitar yang terpelihara dapat diwarisi kepada generasi akan datang – hidup dengan sempurna
Penutup :
- Setiap individu sepatutnya menjaga kebersihan sekitar tempat tinggal masing-masing – mengucapkan terima kasih sekali lagi

5. Kerajaan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang berbudi bahasa dan bersopan santun. Anda berbual-bual dengan rakan anda tentang kebaikan mengamalkan sikap sedemikian. Tulis dialog antara anda dengan rakan anda itu.
Pendahuluan;
- Kerajaan telah menjalankan pelbagai kempen untuk memupuk semangat berbudi bahasa dalam kalangan masyarakat – usaha kerajaan ini perlu disokong kerana pengamalan nilai bersopan santun mempunyai banyak kebaikan
Isi-isi penting:
a. masyarakat akan hidup dengan aman dan harmoni – saling menghormati antara satu sama lain
b. perpaduan rakyat akan menyebabkan negara membangun dengan pesat – ekonomi negara memberangsangkan – taraf hidup semakin stabil
c. berbudi bahasa dapat menonjolkan imej sesuatu kaum dan negara – dipandang tinggi oleh masyarakat lain – dapat mengelakkan orang yang suka mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri
d. keamanan negara menyebab banyak pelancong akan datang ke negara kita – meningkatkan ekonomi Negara
Penutup:
- Usaha kerajaan ini akan berjaya sekiranya semua rakyat mengamalkan nilai berbudi bahasa – ibu bapa juga perlu memperlihatkan teladan yang baik di samping mendidik anak-anak supaya mengamallkan nilai ini

6. Remaja masa kini lebih berminat untuk membaca majalah hiburan daripada majalah ilmiah. Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan hal ini berlaku.
Pendahuluan :
Menyatakan jenis dan nama majalah yang terdapat di pasaran – remaja lebih menggemari majalah hiburan
Isi-isi penting:
a. remaja gemar kan hiburan – memaparkan gaya hidup artis, fesyen – sesuai dengan cita rasa dan minat mereka
b. harga majalah hiburan lebih murah – remaja hanya mampu membeli jenis majalah ini
c. mengandungi bahan bacaan yang ringan – dapat merehatkan fikiran dan mengisi masa lapang
d. kebanjiran majalah hiburan di pasaran – remaja tertarik untuk mendapatkannya
Penutup :
- pihak berkuasa hendaklah mengawal penerbitan majalah hiburan di pasaran – sesetengah majalah mengandungi bahan lucah – merosakkan minda pembaca

7. Masyarakat pada hari ini sentiasa sibuk dengan urusan masing-masing dan mementingkan diri sendiri, ibarat “enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing”. Pada pendapat anda, mengapakah keadaan sebegini berlaku
Pendahuluan:
Maksud peribahasa – mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan kesusahan orang lain – kehidupan masyarakat pada hari ini boleh diibaratkan seperti peribahasa tersebut.
Isi-isi penting:
a. berpunca daripada kesibukan mengejar kebendaan dan kemewahan – tiada masa untuk berbual-bual dengan rakan dan tetangga
b. kemudahan-kemudahan yang ada akan menyebabkan semangat bergantungan pada rakan dan jiran semakain pudar – semangat gotong-royong dalam melaksanakan sesuatu majlis diganti dengan penyedia makanan
c. sikap yang individualistik dan perasaan sesetengah masyarakat – ingin menjaga status dan darjat
d. budaya rasuah dan menjadikan orang lain sebagai batu loncatan untuk mencapai kejayaan
Penutup:
- Peribahasa ini patut dijadikan panduan dalam kehidupan – masyarakat yang harmoni berpunya daripada semangat kejiranan dan bantu-membantu antara satu sama lain
8. Gejala buli dalam kalangan masyarakat semakin berleluasa kini. Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini.
Pendahuluan:
Masalah disiplin dalam kalangan murid semakin serius – gejala buli di sekolah senantiasa dipaparkan oleh media massa.
Isi-isi penting:
a. pihak sekolah perlu bertindak tegas kepada murid yang melanggar undang-undang sekolah
b. ibu bapa perlu mendidik anak-anak di rumah dengan didikan agama yang secukupnya – memberikan perhatian dan kasih saying yang sempurna
c. masyarakat juga perlu memainkan peranan sebagai pelopor sekiranya melihat murid-murid sekolah ponteng atau melakukan perkara yang negatif
d. penglibatan pihak polis dalam menangani kes-kes buli – dapat membantu pihak sekolah mengatasi masalah ini
Penutup:
- Semua pihak perlu bekerjasama bagi mengatasi gejala gejala buli yang kini telah mencemarkan imej sekolah – murid merupakan aset negara pada masa akan datang

9. Banyak pihak yang beranggapan bahawa remaja sekarang kurang menghormati orang tua-tua. Nyatakan langkah-langkah yang wajar dilakukan agar fenomena ini tidak berleluasa.
Pendahuluan:
Remaja sekarang makin kurang menghormati orang-orang tua – sikap ini berpunca daripada didikan agama yang kurang dalam kalangan remaja hari ini
Isi-isi penting:
a. peranan ibu bapa di rumah – mendidik anak-anak dengan nilai-nilai murni agar sentiasa menghormati orang tua
b. ibu bapa menunjukkan contoh dan teladan yang baik – mengamalkan nilai-nilai murni supaya dicontohi oleh anak-anak
c. pihak sekolah mengadakan pelbagai kerja amal – melalui kegiatan kokurikulum di sekolah – melawat rumah orang tua-menghormati tua
d. kempen melalui media massa – supaya generasi muda golongan tua
Penutup:
- Hormat menghormati antara satu sama lain perlu diamalkan oleh semua lapisan masyarakat

10. Remaja sekarang mudah terpengaruh oleh budaya yang negatif. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku?
Pendahuluan:
Remaja mudah terpengaruh akan gejala negatif dari barat - menjadikann artis sebagai idola dan akan meniru setiap perbuatan idola mereka tanpa memikirkan baik dan buruknya
Isi-isi penting:
a. remaja mudah terpengaruh akan budaya barat – gagal membezakan yang baik dan buruk – kurang pegangan agama
b. sikap remaja yang mudah terpengaruh dengan apa-apa sahaja yang dianggap sebagai sesuatu yang baru menonjol
c. banyak remaja yang beranggapan bahawa sesuatu yang datang dari negara barat itu adalah baik - moden dan mengikut peredaran zaman
d. remaja mudah terpengaruh kerana kurangnya didikan agama dan perhatian daripada ibu bapa
Penutup:
- remaja perlu dididik dengan keimanan yang kukuh supaya tahan diuji oleh pelbagai cabaran – semua pihak perlu menjalankan pelbagai program untuk membentuk jiwa remaja agar tidak mudah dipengaruhi oleh apa-apa unsur yang negatif

11. “Rakyat Bersatu padu, Negara Maju” merupakan tajuk syarahan yang anda akan sampaikan dalam pertandingan syarahan peringkat sekolah. Sediakan teks syarahan anda itu selengkapnya.
Pendahuluan:
Kata alu-aluan kepada hadirin – masyarakat yang bersepadu padu dapat memajukan negara dalam pelbagai bidang
Isi-isi penting:
a. dari segi ekonomi – hasil pengeluaran industri dan pertanian dapat ditingkatkan – dapat menarik pelabur asing melabur
b. ekonomi negara stabil – keadaan aman dan harmoni – menarik kedatangan pelancong
c. masyarakat yang bersatu padu mengukuhkan keharmonian negara – saling menghormati, membantu, dan bekerjasama
Penutup:
- Rakyat mestilah bersatu padu supaya pembangunan negara dapat diteruskan

12. Sebagai seorang pegawai Jabatan Perpaduan Negara, anda diminta menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk “Muhibah Membentuk Perpaduan”. Tuliskan syarahan anda dalam bentuk karangan.
Pendahuluan:
- kata alu-aluan kepada yang hadir mengikut tingkat kedudukan
Isi-isi penting:
a. nyatakan tajuk – berikan definisi dengan menghuraikan setiap perkataan dalam tajuk – pergaulan mesra yang wujud oleh kelompok masyarakat yang berlainan bangsa, agama, dan budaya – ikatan kukuh yang termeterai – Muhibah Membentuk Perpaduan
b. rakyat berbilang kaum – perlu persefahaman – wujud keamanan dan perasaan puas hati
c. Muhibah boleh dibentuk melalui gotong-royong – bekerjasama – bersukan – perayaan-perayaan kaum
d. Ibarat aur dengan tebing – setiap kaum mesti ada rasa tanggungjawab – perpaduan mudahkan kerajaan buat pembaharuan untuk kemajuan negara
Penutup :
- berharap tanamkan semangat perpaduan untuk keamanan negara – ucapan terima kasih dan mohon maaf.


13. Semangat kejiranan kurang diamalkan oleh masyarakat. Nyatakan sebab-sebab berlakunya keadaan sedemikian.
Pendahuluan:
- semangat kejiranan semakin kurang diamalkan oleh masyarakat sekarang khususnya yang tinggal di kawasan bandar. Ada dalam kalangan masyarakat yang tidak mengenali penghuni yang tinggal di sebelah rumah mereka, jauh sekali untuk bertegur sapa.
Isi-isi penting:
masyarakat sekarang mementingkan diri sendiri – berpegang kepada peribahasa tidak mahu menjaga tepi kain orang
b. masyarakat sekarang khususnya di bandar lebih mementingkan kebendaan – bekerja hingga laut malam untuk menampung kos sara hidup yang tinggi – ada yang melakukan kerja lebih masa – ada yang bekerja semasa cuti umum dan cuti perayaan
c. tiada masa melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong – tidak dapat bertegur sapa kerana tidak hadir
d. majlis kenduri-kendara juga tidak memerlukan pertolongan jiran – makanan ditempah – tidak wujudkan budaya tolong-menolong –
Penutup:
- semangat kejiranan perlu dihidupkan kembali supaya masyarakat saling mengenali antara satu sama lain dan mewujudkan budaya tolong-menolong – jawatankuasa penduduk juga perlu aktif – menyatupadukan penduduk – libatkan semua lapisan masyarakat yang berbilang kaum.


Bahagian D
1. Huraikan pengajaran yang terdapat dalam novel Merdeka! Merdeka!
Jawapan:
Setiap novel mempunyai pengajaran atau mesej yang hendak disampaikan kepada pembaca.
Isi/huraian:
Pengajaran yang terdapat dalam novel ini ialah:
mesti cinta akan tanah air – pentingnya sikap mencintai tanah air. Dengan adanya sikap ini, kita boleh menyelamatkan tanah air daripada musuh dan penjajah. Contohnya: Kudin dan rakan-rakan, serta pejuang-pejuang seperti Datuk Onn, Za’ba, dan beberapa orang lagi berusaha menyelamatkan tanah air.
b. Mesti bersatu padu – dengan bersatu padu, kekuatan akan menjadi lebih mantap. Contohnya: perpaduan dalam kalangan orang-orang Melayu sehingga terbentuknya UMNO dan dapat mengadakan perhimpunan menentang penjajah.
c. Mesti berani untuk menyelamatkan tanah air – keberanian yang bertempat akan dapat menentukan kejayaan dalam perjuangan. Contohnya: keberanian Datuk Onn menemui raja-raja Melayu di Hotel Stesen sehingga raja-raja Melayu memulaukan Malayan Union.
d. Pentingnya kasih sayang – kasih sayang akan membuatkan hidup lebih sempurna. Contohnya: kasih sayang yang ditunjukkan oleh Kudin kepada ayah dan ibunya. Kudin bersedih apabila ayahnya meninggal dunia. Mak Bibah pula keberatan membenarkan Kudin tinggal bersama-sama Encik Hasmun di Kuala Lumpur
e. Mesti membantu orang yang memerlukan pertolongan. Contohnya: Encik Hasmun berusaha membantu Kudin yang mempunyai bakat sebagai pemimpin. Apabila ayah Kudin meninggal dunia, peluang Kudin untuk mengetengahkan diri menjadi sukar kalau tidak ditolong. Oleh itu, Encik Hasmun membawa Kudin tinggal di Kuala Lumpur.

2. Huraikan tiga konflik dalaman dalam novel Merdeka! Merdeka
Jawapan:
Konflik dalam bermaksud pertentangan yang berlaku dalam diri atau jiwa seseorang.
Isi/Huraian:
Terdapat beberapa konflik dalaman dalam novel Merdeka! Merdeka! Iaitu:
Konflik yang dihadapi oleh Kudin apabila memikirkan Bustam yang telah diculik oleh pengganas. Bustam adalah rakan baiknya dan merupakan rakan yang terawal mahu menyertai Persatuan Pahlawan Kemerdekaan. Apabila Bustam hilang, Kudin berasa sedih dan kecewa terutamanya apabila usaha-usaha mencarinya gagal.
Konflik dalaman bagi watak Ujang. Ujang memikirkan ayahnya yang disangkakan meninggal dunia tetapi sebaliknya masih hidup. Apa yang difikirkan oleh Ujang adalah ayahnya kini memihak kepada pengganas. Ujang nampak sendiri ayahnya itu ketika berlaku pertempuran antara orang kampung dengan pengganas. Kesan daripada konflik ini, Ujang menjauhkan diri daripada rakan-rakannya dan berdiamkan diri.
Konflik dalaman bagi watak Pak Awang. Pak Awang menjadi Pengerusi Persatuan Pahlawan Kemerdekaan. Kegiatan Pak Awang cuba disekat oleh pihak Inggeris yang cuba menghalang Pak Awang daripada meneruskan perjuangannya itu. Kesan daripada konflik tersebut telah menimbungan pertentangan pendapat antara beliau dan orang suruhan Inggeris iaitu Osman dan Kasim.

3. Unsur saspens atau ketegangan turut memainkan peranan penting dalam novel Merdeka! Merdeka! Huraikan tiga contoh unsur suspens tersebut.
Jawapan:
Saspens merupakan unsur ketegangan atau tertanya-tanya dalam sesebuah novel. Unsur suspen membantu perkembangan plot kerana pembaca akan lebih berminat menghayati cerita seterusnya.
Isi/huraian:
Tiga contoh unsur saspens dalam novel ini ialah:
Pembaca tertanya-tanya nasib Bustam yang diculik oleh pengganas. Memandangkan bustam merupakan watak yang turut memainkan peranan dalam novel ini, pembaca ingin tahu nasibnya apatah lagi dia merupakan rakan baik Kudin. Pembaca terus berasa saspens kerana usaha-usaha mencari Bustam tidak mendapat sokongan sepenuh. Pak Awang, Kasa, dan beberapa orang lain masuk ke hutan untuk menjejaki Bustam. Unsur saspens ini berakhir kerana usaha-usaha tersebut menemui kegagalan kerana mereka yang menjejaki Bustam telah dibunuh oleh pengganas.
Pembaca tertanya-tanya mengenai nasib Pak Awang dan beberapa orang kampung yang mencari Bustam di dalam hutan. Mereka pergi begitu lama dan pembaca sudah mengetahui bahawa pengganas begitu zalim. Unsur saspens ini berakhir apabila Pak Awang dan rakan-rakannya menemui ajal.
Unsur tertanya-tanya mengenai perasmian Malayan Union yang akan dilangsungkan di hotel stesen. Pembaca tertanya-tanya adakah perasmian ini akan berjaya memandangkan raja-raya Melayu sudah berada di tempat tersebut. Pada masa yang sama, orang Melayu sudah berkumpul di luar kawasan tersebut dan Datuk Onn pula telah menemui raja-raja Melayu di hotel tersebut agar memulaukan perasmian itu. Unsur saspens ini berakhir apabila raja-raja Melayu meninggalkan majlis tersebut.

4. Bincangkan perkembangan plot yang terdapat dalam novel Merdeka! Merdeka!
Jawapan:
Peringkat permulaan
- mendedahkan watak-watak seperti Kudin, Bustam, Pak Awang
- mengetengahkan watak Kudin yang dianggap menonjol di Kampung Teras Jernang
- Kudin dijemput untuk memberi ucapan dalam majlis perhimpunan di Kuala Lumpur
Peringkat perkembangan
- persiapan Kudin untuk ke Kuala Lumpur
- ancaman pengganas komunis
- Kudin pergi ke Kuala Lumpur dan menemui Datuk Onn dan membuat latihan berucap - Kudin dikagumi oleh Datuk Onn
- Kudin pulang ke kampung dan mendapat berita kehilangan Bustam
- Pak Awang dan beberapa orang kampung menjejaki Bustam
- Kisah berkisar kepada perhimpunan di Kuala Lumpur
- Kudin menyampaiakan ucapan dalam perhimpunan dengan penuh semangat walaupun mendengar berita kematian ayahnya
- Kata sepakat UMNO ditubuhkan
Peringkat Peleraian
- Menampilkan raja-raja Melayu yang berkumpul di Hotel Stesen sebagai tanda menyokong Malayan Union
- Bagaimanapun mereka meninggalkan majlis tersebut
- Pihak Inggeris gagal mencapai matlamat mereka untuk menubuhkan Malayan Union